මට කෙල..වූ....paypal -2

ඔන්න මම "මට කෙල..වූ....paypal -1 " න් පස්සෙ මේකට ආවා...ගොඩක් තව ලියන්න තීනව....විකාර ලිය ලිය ඉන්න බැහැ...මම අර කිව්ව sign up එකෙන් පස්සෙ ඔයාලා හරියට sign up උනානම් පල්ලෙහා ඔය තීනවා වගෙ page එකක් එයි..sandbox sign up complete උනා කියලා... ...පස්සෙ ඔය paypal sand box කියලා image එකක් තීන්නෙ ...ඔක click කරලා paypal sandbox ,home page එකට රි0ගන්නකො….දැන් member login එකෙන් log වෙලා..ඔයා buyer account එකට අවශ්ය ඔයාගෙ testing account එකට අවශ්ය මුදල දාලා .වැඩිම $ 10000 මතක හැටියට.
පස්සෙ ඔයාට අවශ්ය credit card වර්ගයත් තොරගෙන credit card numbers සහ csv numbers ලබාගෙන ඊට අමතරව paypal ලා දෙන buyer's testing e mail address සහ pasword ලබාගෙන buyer account එකට අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා ගන්න...ඔය විදියටම paypal merchant account එකටත් කරන්න..
දැන් test account link එක click කරලා "Enter Sandbox Test Site" කියන button එකෙන් paypal account site එකට යන්න.....මෙකෙදි ඔය buyer කෙනෙක් නම් paypal ලා දුන්නු buyer testing mail , password details පාවිච්චි කරන්න...පස්සෙ site එකට රිOගගන්න....
ඔය විදියටම paypal merchant account එකටත් කරන්න.
හැබැයි browser එක්කදි tab දෙකක තියාගෙන account දෙකම load karanna එපා.browser වර්ග දෙකක් පවිච්චි කරන්න.(firefox vs opera or IExplorer)account දෙකට මොකද session case නිසා ඔයා හිර වෙන්න පුලුවන්..
තවම මම paypal එකෙ 5% ක් වත් ඉවර නැහැ..මෙහෙම කාරොත් මෙ කපෙදි මෙක ඉවර කරන්නත් බැහැ...
"මට කෙල..වූ....paypal -3 " න් මම coding කරන හැටි කියන්නම්....
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Delicious
  • Google Buzz

0 කොමෙන්ටු: